11. 10. 2022

Veterinární audit

Státní veterinární správa kontrolovala provoz Frost Logistics .

Dne 11. 10. 2022 se Státní veterinární správa, opět po 3 letech, „vrhla“ na kontrolu provozu Frost Logistics a provedla zde hloubkový veterinární audit.
Státní veterinární správa vedle pravidelných kontrol (inspekcí) provádí v souladu s nařízením Evropského par-lamentu a Rady (EU) 2017/625 audity dozorovaných schválených subjektů. Auditu se účastní vždy více osob (tým vyškolených auditorů), nejinak tomu bylo i u nás. 

Úkolem auditu je posoudit funkčnost systému zajišťujícího výrobu zdravotně nezávadných potravin, posoudit shodu těchto systémů a postupů s požadavky platné legislativy (zejména tzv. „hygienického balíčku“ jehož součástí jsou vedle obou výše jmenovaných nařízení ještě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, 2019/624 a 2019/627).

Z auditu byla vypracována pro Frost závěrečná zpráva. Podle míry posouzené shody jsme byli „oklasifikováni“. Klasifikace slouží jednak k posouzení vývoje podniku, jeho srovnání s ostatními, zejména pak k nastavení následné frekvence auditů, případně i následných inspekcí.

Audit dopadl známkou 1, to je nejlepší hodnocení, jaké Frost mohl získat!

Celému našemu týmu zaměstnanců děkujeme a díky tomuto skvělému výsledku můžeme další audit SVS očekávat až za 3 roky!